سوپ خوشمزه ی فلسفه (۲)

من برای انتخاب لباس به دردسری افتاده بودم که امیدوارم دشمنم هم درگیر این گرفتاری نشه! برام مهم بود که لباسی بپوشم که حسابی برازنده باشه