چگونه صبح زود راحت بیدار شویم

مشکل خیلی از بچه ها اینه که صبح ها نمی تونن خودشون را زود از رختخواب جدا کنن. دقیقه ۹۰ مثل جت بلند میشن و بدون صبحانه و با صورتی آب نزده وسایل و کتابهاشون را بر می دارن و به مدرسه میرن