سوپِ خوشمزه ی فلسفه

من همیشه به چیزهای مختلف زیاد فکر می کنم. حالا هرچیزی می تونه باشه، مثلا از یه بچه گربه زیر ماشین همسایه تا رعد و برق و چراغ راهنمایی رانندگی

سوپ خوشمزه ی فلسفه (۲)

من برای انتخاب لباس به دردسری افتاده بودم که امیدوارم دشمنم هم درگیر این گرفتاری نشه! برام مهم بود که لباسی بپوشم که حسابی برازنده باشه