کشف پنجاه کیلوگرم ماده مخدر تریاک در ایستگاه شهید زنگنه کنگاور

فرمانده انتظامی کنگاور از کشف پنجاه کیلوگرم ماده مخدر تریاک در ایستگاه شهید زنگنه خبر داد