دونالد توسک پیش از نشست سران اروپا با ترزا می مذاکره مي کند