بسترسازی اشتغال دانش‌بنیان برنامه جدی این دانشگاه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه بسترسازی اشتغال دانش‌بنیان برنامه جدی این دانشگاه است، گفت: به همین علت برنامه توسعه هوشمند منطقه‌ای را طراحی کردیم.