برگزاری مجله شفاهی «شهر و هنر» در قزوین

برنامه مجله شفاهی با محوریت «شهر و هنر» در کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد.