انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان برون شهری

قرارداد بیمه ی تکمیلی رانندگان منعقد شد.