اجرای طرح آموزش تفکیک از مبدا پسماند در مدارس کیش

طرح آموزش تفکیک از مبدا پسماند در بیش از ۸ مدرسه جزیره کیش اجرا شد.